Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan Meyis. Meyis is een
bedrijfsnaam geregistreerd bij de KvK. Deze algemene voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen Meyis en u vanaf het moment dat u besluit een workshop, training, IQ test of coachtraject bij Meyis te volgen.
1.2. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Meyis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op iedere overeenkomst die u met Meyis aan gaat.
1.3. Meyis wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van andere partijen (inclusief u) van de hand.
1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien Meyis deze uitdrukkelijk
schriftelijk heeft aanvaard.
2. Meyis
2.1. Meyis biedt een onafhankelijke en commerciële dienst waarbij u samen aan de slag gaat in een coachtraject,
of waarin u individueel een IQ test aflegt, een cursus/training volgt of samen aan de slag gaat tijdens een
workshop, training of doorlopende groep. De coaching vindt veelal plaats in de vorm van een traject van 8-20 weken of zo nodig langer waarbij u (en/of uw kind of uw gezin) gemiddeld eens per 2 weken met de coach werkt  van vooraf gestelde doelen. Workshops, trainingen en doorlopende groepen vinden op vooraf geplande data plaats.
3. Aansprakelijkheid – Coachtraject en educatie
3.1. U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen leer- en ontwikkelproces. Meyis is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de resultaten of gevolgen van educatie en/of van de begeleiding.
3.2. Meyis heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van het trainingsmateriaal. Desalniettemin is het
mogelijk dat de inhoud van deze materialen onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze materialen kunnen
geen rechten worden ontleend. Als de inhoud van het materiaal fouten of tekortkomingen vertoont, zal Meyis
zich inspannen om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
3.3. Meyis is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van u, waaronder maar niet beperkt
tot gevolgschade, fluctuaties in omzet en gederfde winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband
houdend met of voortvloeiend uit de begeleiding van u door de coach/trainer, het gebruik of juist de
beëindiging van de dienst van de coach/trainer.
3.4. Indien sprake is van enige aansprakelijkheid op welke grond dan ook van Meyis ten opzichte van u en/of
derden, dan is deze schade per gebeurtenis uitsluitend beperkt tot directe schade die voortvloeit uit opzettelijk
of grof nalatig handelen door Meyis, maar altijd tot een maximumbedrag van €70. Een samenhangende reeks
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
4. Coaching Meyis kosten
4.1. Het eerste gesprek (“kennismaking”) duurt max 20 minuten, vindt face-to-face of telefonisch plaats en is
vrijblijvend en kosteloos. Coaching kosten bestaan uit verschillende pakketten, sterrenstap, wijze uitdagingen
en excellentia expeditie met vaste tarieven. De verrijkingsgroep kost € 130,- voor 10 sessies van 60 min.
Maandprogramma kost 179 euro met begeleiding en 99 euro zonder begeleiding. Deze kosten zijn exclusief BTW.
Indien u verhinderd bent voor de intake en/of voor de trainingssessies, moet u dit
minimaal 24 uur van tevoren laten weten. Zegt u korter dan 24 uur van tevoren af voor de intake en/of voor
een vervolgafspraak, dan wordt het volle tarief bij u in rekening gebracht.
4.2. Indien u (de klant) besluit om zich aan te melden voor coaching, een training of doorlopende groep
(verrijkingsgroep), dan gaat u ermee akkoord dat Meyis voor aanvang van de coaching, training of groep een
totaalfactuur per e-mail stuurt aan de klant. Betalen in termijnen is mogelijk, u heeft echter wel een
betalingsplicht voor het hele traject. Ook indien het traject voortijdig wordt afgebroken door u. Restitutie is
niet mogelijk.
4.3. De kosten voor alle diensten staan vermeld op de website. Meyis kan hier op ieder moment wijzigingen in
aanbrengen, maar zal klanten wier begeleidingstraject loopt blijven behandelen voor het oude tarief met
inachtneming van een maximale termijn van twee maanden.
4.4. Betalingen dienen te zijn gedaan op rekening binnen 14 dagen na de factuurdatum op het rekeningnummer
dat u op de factuur van Meyis aantreft. Indien de aanvang van een training of doorlopende groep eerder
plaatsvindt dan de termijn van 14 dagen, dient de totaalfactuur voor aanvang van de training of doorlopende
groep te zijn voldaan. Wanneer niet tijdig aan de betaling van een training of doorlopende groep voldaan is,
dan kan Meyis de klant de toegang tot deelname aan die activiteit ontzeggen.
4.5. Indien de klant niet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaalt, wordt de klant eenmalig
kosteloos herinnerd de factuur te voldoen. Bij een tweede herinnering wordt het bedrag van de oorspronkelijk
factuur vermeerderd met 15%.
4.6. Blijft de betaling ook na deze herinnering uit, dan zal Meyis een incassobureau inschakelen. Alle
bijkomende kosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.
4.7. In het geval van niet tijdige betaling heeft Meyis het recht de uitvoering van het begeleidingstraject voor
onbepaalde tijd op te schorten en/of om de klant de toegang tot deelname aan coaching, een workshop,
training of doorlopende groep te ontzeggen. Is de factuur nog niet voldaan binnen 30 kalenderdagen na de
factuurdatum, dan heeft Meyis het recht een reeds gestart begeleidingstraject te beëindigen en/of de klant uit
te schrijven voor deelname aan een training of doorlopende groep.
4.8. Opschorting of beëindiging van het begeleidingstraject door Meyis heeft geen invloed op de
betalingsverplichting voor reeds door de klant genoten diensten van Meyis.
5. Wijzigingen Algemene voorwaarden
5.1. Meyis behoudt zich het recht voor op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
5.2. Meyis behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop Meyis met gegevens omgaat
en om de voorwaarden aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Indien u onze
website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende algemene voorwaarden.
5.3. Meyis raadt u aan altijd de website in de gaten te houden met als doel uzelf op de hoogte te stellen van de
meest recente versie van de algemene voorwaarden.
6. Privacy
6.1. Meyis zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit
wettelijk gezien noodzakelijk is. Leest u ook de privacyverklaring op de website.
De LIVE sessies van het maandprogramma worden opgenomen. U kiest zelf of de camera aan/uit staat bij het
spreken.
6.2. Meyis probeert goede en persoonlijke service te bieden. Daarvoor hebben we gegevens van u nodig. Indien
u Meyis benadert, kunnen uw persoonsgegevens in een bestand (database Meyis) worden opgeslagen. Deze
gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen verrichten.
7. Contactgegevens
7.1. Indien u zich wilt wenden tot Meyis, uw gegevens wilt inzien, laten bijwerken of heeft u na het lezen van
Meyis praktijk begaafdheid info@meyis.nl www.meyis.nl
deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen (ook over uw persoonlijke gegevens), neem dan
contact op met Meyis.
Contactgegevens:
Adres: Galvanistraat 7, 6716 AE Ede
Telefoon: 06-82897838
E-mail: info@meyis.nl
KvK: 85069272
8. Rechts- en forumkeuze
8.1. Op het gebruik van deze website, de diensten die door Meyis worden aangeboden en alle met deze website
verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Indien deze algemene voorwaarden niet in
bepaalde situaties voorzien, heeft Meyis het recht om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de
gebruiker zich dient te houden. Alle geschillen in verband met deze website of de algemene voorwaarden zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
9. Aanvulling op de voorwaarden
Meyis stelt het zeer op prijs indien je opmerkingen, ideeën, etc. hebt ter verbetering van onze dienstverlening.
Je kunt dit zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.
Meyis algemene voorwaarden – Versie maart 2024