Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan de website www.meyis.nl. Meyis is een bedrijfsnaam geregistreerd bij de KvK. Deze algemene voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen Meyis en u vanaf het moment dat u besluit een workshop, training of coachtraject bij Meyis te volgen.
1.2. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Meyis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op iedere overeenkomst die u met Meyis aan gaat.
1.3. Meyis wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van andere partijen (inclusief u) van de hand.
1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien Meyis deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
2. Meyis
2.1. Meyis biedt een onafhankelijke en commerciële dienst waarbij u samen aan de slag gaat in een coachtraject, of waarin u individueel een cursus volgt of samen aan de slag gaat tijdens een workshop, training of doorlopende groep. De coaching vindt veelal plaats in de vorm van een traject van 10-24 weken of zo nodig langer waarbij u (en/of uw kind of uw gezin) gemiddeld eens per 2-4 weken met de coach werkt aan vooraf gestelde doelen. Workshops, trainingen en doorlopende groepen vinden op vooraf geplande data plaats.
3. Aansprakelijkheid – website
3.1. Meyis heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie fouten of tekortkomingen vertoont, zal Meyis zich inspannen om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
3.2. Meyis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde educatieve informatie, inclusief maar niet beperkt tot het beeldmateriaal.
3.3. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van medisch advies van een gediplomeerd arts. Meyis geeft in geen geval medische adviezen noch doet zij aan diagnostiek.
3.4. Het aangaan van een coachtraject, trainingsdeelname of lidmaatschap van een doorlopende groep is voor eigen rekening en risico van u.
4. Aansprakelijkheid – Coachtraject en educatie
4.1. U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen leer- en ontwikkelproces. Meyis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de resultaten of gevolgen van educatie en/of van de begeleiding.
4.2. Meyis heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van het trainingsmateriaal. Desalniettemin is het mogelijk dat de inhoud van deze materialen onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze materialen kunnen geen rechten worden ontleend. Als de inhoud van het materiaal fouten of tekortkomingen vertoont, zal Meyis zich inspannen om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
4.3. Meyis is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van u, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, fluctuaties in omzet en gederfde winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de begeleiding van u door de coach/trainer, het gebruik of juist de beëindiging van de dienst van de coach/trainer.
4.4. Indien sprake is van enige aansprakelijkheid op welke grond dan ook van Meyis ten opzichte van u en/of derden, dan is deze schade per gebeurtenis uitsluitend beperkt tot directe schade die voortvloeit uit opzettelijk of grof nalatig handelen door Meyis, maar altijd tot een maximumbedrag van €70. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
5. Coaching Meyis kosten
5.1. Het eerste gesprek (“kennismaking”) duurt max 20 minuten, vindt face-to-face of telefonisch plaats en is vrijblijvend en kosteloos. Intake en/of Coaching kosten zijn €75,- per uur. De verrijkingsgroep kost € 125,- voor 10 sessies van 60 min,  de online maandcoaching kost €179 met begeleiding en zonder €99 euro (videotraining). Deze kosten zijn sinds 01-04-2022 vrijgesteld van BTW. Indien u verhinderd bent voor de intake en/of voor de trainingssessies, moet u dit minimaal 24 uur van tevoren laten weten. Zegt u korter dan 24 uur van tevoren af voor de intake en/of voor een vervolgafspraak, dan wordt het volle tarief bij u in rekening gebracht.
5.2. Indien u (de klant) besluit om gebruik te maken van coaching van Meyis, dan gaat u ermee akkoord dat Meyis na ieder gesprek per e-mail een factuur stuurt aan de klant. Indien u (de klant) besluit om zich aan te melden voor een training of doorlopende groep (verrijkingsclub), dan gaat u ermee akkoord dat Meyis voor aanvang van de training of groep een totaalfactuur per e-mail stuurt aan de klant.
5.3. De kosten voor alle diensten staan vermeld in uw contract/in de e-mail die u ontvangt na inschrijving voor een cursus, workshop, training of doorlopende groep. Meyis kan hier op ieder moment wijzigingen in aanbrengen, maar zal klanten wier begeleidingstraject loopt blijven behandelen voor het oude tarief met inachtneming van een maximale termijn van twee maanden.
5.4. Betalingen dienen te zijn gedaan op rekening binnen 14 dagen na de factuurdatum op het rekeningnummer dat u op de factuur van Meyis aantreft. Indien de aanvang van een training of doorlopende groep eerder plaatsvindt dan de termijn van 14 dagen, dient de totaalfactuur voor aanvang van de training of doorlopende groep te zijn voldaan. Wanneer niet tijdig aan de betaling van een training of doorlopende groep voldaan is, dan kan Meyis de klant de toegang tot deelname aan die activiteit ontzeggen.
5.5. Indien de klant niet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaalt, wordt de klant eenmalig kosteloos herinnerd de factuur te voldoen. Bij een tweede herinnering wordt het bedrag van de oorspronkelijk factuur vermeerderd met 15%.
5.6. Blijft de betaling ook na deze herinnering uit, dan zal Meyis een incassobureau inschakelen. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.
5.7. In het geval van niet tijdige betaling heeft Meyis het recht de uitvoering van het begeleidingstraject voor onbepaalde tijd op te schorten en/of om de klant de toegang tot deelname aan een workshop, training of doorlopende groep te ontzeggen. Is de factuur nog niet voldaan binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, dan heeft Meyis het recht een reeds gestart begeleidingstraject te beëindigen en/of de klant uit te schrijven voor deelname aan een training of doorlopende groep.
5.8. Opschorting of beëindiging van het begeleidingstraject door Meyis heeft geen invloed op de betalingsverplichting voor reeds door de klant genoten diensten van Meyis.
6.  Informatie van Meyis op de website
6.1. Alle Informatie die is geplaatst op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, software, foto’s, geluid, muziek, video’s op de website, is eigendom van Meyis. Alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op informatie behoren toe aan Meyis. Niets van deze informatie mag-zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Meyis worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. Meyis behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot deze informatie zijn verleend.
7. Links vanaf de Meyis-website
7.1. Op de website kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom zijn van Meyis of buiten haar zeggenschap vallen. Meyis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content en/of het privacybeleid op websites van derden.
7.2. Meyis raadt u aan om bij het verlaten van elke website goed op te letten, en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacybeleid van elke andere door u bezochte website.
8. Wijzigingen Algemene voorwaarden
8.1. Meyis behoudt zich het recht voor op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
8.2. Meyis behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop Meyis met gegevens omgaat en om de voorwaarden aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Indien u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende algemene voorwaarden.
8.3. Meyis raadt u aan altijd de website in de gaten te houden met als doel uzelf op de hoogte te stellen van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.
9. Privacy
9.1. Meyis zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk gezien noodzakelijk is. Leest u ook de privacyverklaring op de website.
9.2. Meyis probeert goede en persoonlijke service te bieden. Daarvoor hebben we gegevens van u nodig. Indien u Meyis benadert, kunnen uw persoonsgegevens in een bestand (database Meyis) worden opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen verrichten.
10. Contactgegevens
10.1. Indien u zich wilt wenden tot Meyis, uw gegevens wilt inzien, laten bijwerken of heeft u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen (ook over uw persoonlijke gegevens), neem dan contact op met Meyis.
Contactgegevens:
Telefoon: 06-82897838
E-mail: info@meyis.nl
KvK: 85069272
BTW identificatie nummer: NL
11. Rechts- en forumkeuze
11.1. Op het gebruik van deze website, de diensten die door Meyis worden aangeboden en alle met deze website verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Indien deze algemene voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, heeft Meyis het recht om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de gebruiker zich dient te houden. Alle geschillen in verband met deze website of de algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
12. Aanvulling op de voorwaarden
Meyis stelt het zeer op prijs indien je opmerkingen, ideeën, etc. hebt ter verbetering van onze dienstverlening. Je kunt dit zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven. 
Meyis algemene voorwaarden – Versie april 2023